Zawiadomienie w trybie art.69 Ustawy o ofercie – zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”) informuje, że powziął informację o wpłynięciu do Spółki od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. zarządzającego Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym („Allianz OFE”), zarządzającego Allianz Polska Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym („Allianz DFE”) zawiadomienie na podstawie art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2b Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż w wyniku połączenia na podstawie art. 67 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 105 z późn. zm.; „Ustawa o Funduszach Emerytalnych”) oraz art. 492 § 1 pkt 1 KSH, w dniu 30.12.2022 r. ze spółką Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna zarządzające Drugim Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny („Drugi Allianz OFE”), udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Spółki na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE zwiększył się powyżej 5%.

Łącznie stan na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE, po połączeniu, osiągnął poziom 794 047 akcji, stanowiących 6,06% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co daje prawo do wykonywania 794 047 głosów z akcji stanowiących 6,06% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia.

Załączniki: