Zbycie akcji własnych w wyniku realizacji inwestycji w akcje STK S.A. oraz Kolei Bałtyckiej S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie finalizacji transakcji związanej z nabyciem akcji STK S.A. oraz Kolei Bałtyckiej S.A., Zarząd OT Logistics S.A. Spółka, Emitent informuje, iż w dniu 28 grudnia 2016 r. w ramach realizacji ww. transakcji dokonał zbycia akcji własnych na rzecz STK Group Sp. z o.o.

Przedmiotem zbycia było 60.000 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,24 zł każda, które Emitent nabył w dniu 22 grudnia 2016 r. raport bieżący nr 33/2016. Zbycie nastąpiło po cenie 32 zł za jedną akcję. Łączna wartość zbytych akcji wyniosła 1,9 mln zł. Zbyte na rzecz STK Group akcje stanowią 0,53% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po dokonaniu zbycia ww. akcji Emitent nie posiada akcji własnych.