Zejście poniżej progu 5% przez akcjonariusza OT Logistics S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd OT Logistics S.A. (OTL, Spółka), informuje, iż w dniu 03.09.2021 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenie instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zgodnie z którym ID Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ID Invest) poinformował, iż na skutek wykonania zobowiązania do przeniesienia akcji Spółki w wyniku realizacji umów sprzedaży akcji zawartych w dniu 02.09.2021 r., udział ID Invest w ogólnej liczbie głosów w Spółce spadł poniżej progu 5%..

Załączniki: