Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT LOGISTICS Spółka Akcyjna („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2022 z dnia 1.06.2022 r. dot. zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”) na dzień 28.06.2022 r. informuje, że w dniu 22.06.2022 r. otrzymał zgłoszenie od akcjonariusza – La Financire d’Intgration Europenne S.A. z siedzibą w Luksemburgu – kandydatury Pana Piotra Nadolskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Kandydatura została złożona do rozpatrzenia w ramach obrad ZWZ przewidującego w swoim porządku podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Piotr Nadolski spełnia kryteria niezależności oraz wymogi w zakresie posiadania wymaganej wiedzy i kwalifikacji dla członków komitetu audytu wynikające z art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a równocześnie jest akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% akcji Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje do publicznej wiadomości życiorys zawodowy kandydata oraz treść złożonego oświadczenia i zgody na kandydowanie.

Załączniki: