Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej OT Logistics S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 23 maja 2023 roku otrzymał od uprawnionego akcjonariusza Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, zgłoszenie kandydatury Pana Wojciecha Heydel na Członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach punktu 14 (Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję oraz ich wynagrodzenia) porządku obrad ZWZ.

Przedmiotowe zgłoszenie, wraz z życiorysem zawodowym i oświadczeniem kandydata, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.