Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. Spółka informuje, iż w dniu 18 czerwca 2019 r. otrzymał od akcjonariusza MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny w siedzibą w Warszawie zgłoszenie kandydatury Pana Pawła Ruki na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Kandydatura została zgłoszona w związku ze zwołanym na dzień 24 czerwca 2019 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki przewidującym w punkcie 13 porządku obrad podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji.

Pan Paweł Ruka wyraził zgodę na kandydowanie oraz oświadczył, iż spełnia kryteria niezależności. W załączniku do niniejszego raportu Spółka przekazuje życiorys kandydata.

Załączniki: