Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. Spółka informuje, iż w dniu 19 czerwca 2019 r. otrzymał od akcjonariusza – Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny reprezentowanego przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie zgłoszenie kandydatur Pana Waldemara Maja oraz Pana Wojciecha Heydel do Rady Nadzorczej Spółki.

Kandydatury zostały zgłoszone w związku ze zwołanym na dzień 24 czerwca 2019 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki przewidującym w punkcie 13 porządku obrad podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji. Zgłoszenie zawiera projekty uchwał w sprawie powołania ww. osób do Rady Nadzorczej Spółki.

Panowie Waldemar Maj oraz Wojciech Heydel wyrazili zgodę na kandydowanie oraz oświadczyli o braku przeszkód w objęciu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki i braku wpisu do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Kandydaci oświadczyli również, iż nie są powiązani z Allianz Polska OFE, ani Allianz Polska DFE, ani zarządzającymi nimi PTE Allianz Polska S.A. w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

W załącznikach do niniejszego raportu Spółka przekazuje zgłoszone projekty uchwał oraz życiorysy kandydatów.

Załączniki: