Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. Spółka informuje, iż w dniu 19 czerwca 2019 r. otrzymał od akcjonariusza – I Funduszu Mistral S.A. z siedzibą w Warszawie zgłoszenie kandydatur na członków Rady Nadzorczej Spółki:

Pana Andrzeja Malinowskiego,
Pana Artura Olendra,
Pana Marka Komorowskiego,
Pana Artura Szczepaniaka,
Pana Zbigniewa Nowika.

Kandydatury zostały zgłoszone w związku ze zwołanym na dzień 24 czerwca 2019 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki przewidującym w punkcie 13 porządku obrad podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji.

Wszyscy ww. Panowie wyrazili zgodę na kandydowanie oraz oświadczyli o braku przeszkód w objęciu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki i braku wpisu do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. W załączniku do niniejszego raportu Spółka przekazuje życiorysy kandydatów otrzymane wraz ze zgłoszeniem.

Załączniki: