Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 23 maja 2023 roku do Spółki wpłynęło pismo od uprawnionego akcjonariusza LA FINANCIERE D’INTEGRATION EUROPEENNE S.A. („Uprawniony Akcjonariusz”), zawierające projekty uchwał do punktów 11 (Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2022 rok) oraz 14 (Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję oraz ich wynagrodzenia) porządku obrad ZWZ. Projekty uchwał zostały złożone na podstawie Art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Ponadto w ramach przedmiotowego pisma Uprawniony Akcjonariusz zgłosił kandydatury:

1. Pana Marka Komorowskiego,

2. Pana Andrzeja Malinowskiego,

3. Pana Piotra Nadolskiego,

4. Pana Zbigniewa Nowika,

5. Pana Artura Olender,

6. Pana Artura Szczepaniaka,

na członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Wszyscy zaproponowani kandydaci byli dotychczasowymi Członkami Rady Nadzorczej Emitenta.

Zgodnie z otrzymanymi oświadczeniami zgłoszeni kandydaci nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu. Nie zostali również wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS, ani do Krajowego Rejestru Zadłużonych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2018 roku o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Przedmiotowe pismo, projekty uchwał zgłoszone przez Uprawnionego Akcjonariusza wraz ze zgodami kandydatów na kandydowanie do Rady Nadzorczej i oświadczeniami o niezależności Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.