Zgoda Chorwackiej Agencji ds. Nadzoru Usług Finansowych na ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Luka Rijeka d.d.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 31/2017 z dnia 7 września 2017 roku oraz nr 33/2017 z 15 września 2017 roku w zakresie informacji o zamiarze ogłoszenia przez OT Logistics S.A. /”Emitent”, „Spółka”/ wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Luka Rijeka d.d. z siedzibą w Chorwacji /”Luka Rijeka”/, Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 8 listopada 2017 r. otrzymał zgodę Chorwackiej Agencji ds. Nadzoru Usług Finansowych
/”HANFA”/ na ogłoszenie ww. wezwania.

W związku z powyższym Emitent przystąpi w najbliższym czasie do ogłoszenia wezwania na 5.849.365 akcji Luka Rijeka, co stanowi 43,39% jej kapitału zakładowego, po cenie 50,00 HRK za jedną akcję. Łączna wartość wezwania wyniesie ok. 292,4 mln HRK tj. ok. 164,1 mln zł na dzień publikacji niniejszego raportu.

OT Logistics S.A. jest akcjonariuszem spółki Luka Rijeka od 2015 roku. Emitent posiada obecnie 32,56% akcji tej spółki, a po zawarciu umowy wspólników z Allianz ZB d.o.o. i ERSTE d.o.o z siedzibami w Zagrzebiu Chorwacja łączny udział OT Logistics i ww. funduszy emerytalnych, jako podmiotów działających w porozumieniu, wynosi na dzień dzisiejszy 56,61% kapitału zakładowego Luka Rijeka.

Nabycie pozostałych akcji Luka Rijeka d.d. – operatora największego portu w Chorwacji wpisuje się w przyjętą kwietniu 2016 roku strategię rozwoju Grupy Kapitałowej Ot Logistics na lata 2016-2021, która zakłada m.in. przejęcie kontroli nad spółką Luka Rijeka d.d.