Zgoda Rady Nadzorczej ZMPG S.A. na wybór oferty Spółki w postępowaniu przetargowym – dzierżawa nieruchomości na terenie Portu w Gdańsku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji.

W nawiązaniu do informacji zamieszczonych w Dokumencie Ofertowym OT Logistics S.A. (Spółka) zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 6 czerwca 2013 roku w zakresie realizacji  inwestycji w port masowy w Trójmieście (s.18-19) oraz raportu bieżącego EBI nr 13/2013 z dnia 17 maja 2013 roku dotyczącego zaakceptowania przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. (ZPMG) wyboru oferty złożonej przez Spółkę w przetargu nieograniczonym Nr 1/FU/2013 pn. „Dzierżawa nieruchomości gruntowej zabudowanej, w tym części Pirsu Rudowego, przeznaczonej na budowę i eksploatację ogólnodostępnego terminalu głębokowodnego, w tym przeładunku towarów pochodzenia roślinnego, z wyłączeniem ropy naftowej i produktów ropopochodnych, zlokalizowanej w Gdańsku w Porcie Zewnętrznym” (Przetarg), Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 6 sierpnia 2013 roku ukazała się na stronie internetowej ZPMG informacja o podjęciu przez Radę Nadzorczą ZPMG w dniu 2 sierpnia 2013 roku uchwały o zaakceptowaniu decyzji Zarządu ZPMG o rozstrzygnięciu Przetargu, zgodnie z którą w postępowaniu przetargowym wybrana została oferta Spółki.

Uzyskanie ww. zgody Rady Nadzorczej ZMPG umożliwia rozpoczęcie negocjacji z ZPMG nt. dzierżawy nieruchomości gruntowej zabudowanej o pow. ok. 23,5 ha na okres do 30 lat, lecz nie krócej niż 20 lat, z przeznaczeniem na budowę i eksploatację ogólnodostępnego terminalu głębokowodnego.

Powyższa informacja została uznana za istotną z uwagi na jej wpływ na perspektywy rozwoju Spółki i realizację jednego z celów emisyjnych określonych w ww. Dokumencie Ofertowym Spółki.