Zgoda Spółki na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii D

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2018 z dnia 31 października 2018 r. w związku z odbyciem w dniu 31 października 2018 r. Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D Zgromadzenie Obligatariuszy, które podjęło uchwałę nr 3 dotyczącą zmiany Warunków Emisji Obligacji serii D WEO, Zarząd OT Logistics S.A. Spółka informuje, iż w dniu 6 listopada 2018 r. Spółka wyraziła zgodę na zmianę WEO przewidzianą ww. uchwałą. W związku z powyższym zmiana WEO dokonana przez Zgromadzenie Obligatariuszy stała się skuteczna.