Zgoda Spółki na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii F

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 7 stycznia 2019 roku w związku z odbyciem w dniu 7 stycznia 2019 roku Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii F Zgromadzenie Obligatariuszy, które podjęło uchwałę dotyczącą zmiany Warunków Emisji Obligacji serii F WEO, Zarząd OT Logistics S.A. Spółka informuje, iż w dniu 8 stycznia 2019 r. Spółka wyraziła zgodę na zmianę WEO uchwaloną na Zgromadzeniu Obligatariuszy.

W związku z powyższym zmiana WEO dokonana przez Zgromadzenie Obligatariuszy stała się skuteczna.