Złożenie powództwa przeciwko Allianz ZB d.o.o. przed Stałym Sądem Arbitrażowym w Zagrzebiu

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do:

  1. raportu bieżącego nr 61/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., w którym Zarząd OT Logistics S.A. Spółka poinformował o wypowiedzeniu Allianz ZB d.o.o. AZ w trybie natychmiastowym umowy wspólników Luka Rijeka d.d. Umowa Wspólników;
  2. raportu bieżącego nr 63/2019 z dnia 29 czerwca 2019 r., w którym Zarząd Spółki poinformował o powzięciu informacji o wysłaniu przez AZ zawiadomienia o rzekomym skorzystaniu z uprawnienia do wykonania opcji put na podstawie Umowy Wspólników Opcja Put Zawiadomienie; oraz
  3. raportu bieżącego nr 71/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r., w którym Zarząd Spółki poinformował o powzięciu informacji o wstępnej decyzji przyznania Spółce tymczasowego zabezpieczenia przez Stały Sąd Arbitrażowy przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu Sąd Arbitrażowy w odniesieniu do wniosku Spółki z dnia 26 lipca 2019 r. Tymczasowe Zabezpieczenie,

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 22 sierpnia 2019 r., Spółka – zgodnie z wymogami zawartymi w Tymczasowym Zabezpieczeniu – złożyła przed Stałym Sądem Arbitrażowym przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu Sąd Arbitrażowy powództwo przeciwko AZ, na podstawie którego Spółka żąda, aby Sąd Arbitrażowy orzekł, iż:

  • uprawnienie do wykonania Opcji Put przez AZ na podstawie Umowy Wspólników wygasło, a Zawiadomienie nie odniosło żadnych skutków prawnych;
  • zastaw na akcjach Luka Rijeka d.d. ustanowiony przez Spółkę na rzecz AZ na zabezpieczenie roszczeń z tytułu Umowy Wspólników Zastaw na Akcjach wygasł;
  • AZ jest zobowiązany znosić wykreślenie Zastawu na Akcjach z odpowiednich rejestrów;
  • chorwacka instytucja rozliczeniowa z siedzibą w Zagrzebiu, będąca odpowiednikiem KDPW Central Depository & Clearing Company Inc., w depozycie której zapisane są akcje Luka Rijeka d.d., jest zobowiązana wykreślić wpis Zastawu na Akcjach ze swoich rejestrów;
  • AZ jest zobowiązany zwrócić poniesione przez Spółkę koszty arbitrażu.

Spółka będzie informować o kolejnych etapach opisanego wyżej postępowania w osobnych raportach bieżących.