Złożenie przez Allianz ZB d.o.o. oświadczenia o cofnięciu pozwu w postępowaniu arbitrażowym

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 59/2022 z 9 listopada 2022 r. („Raport 59/2022”) oraz nr 9/2023 z 15 marca 2023 r. („Raport 9/2023”), Zarząd OT Logistics S.A. („OTL”) informuje, że w dniu 15 marca 2023 r. otrzymał zawiadomienie o złożeniu przez Allianz ZB d.o.o., działającego na rzecz określonych zarządzanych przez niego funduszy (łącznie jako „Allianz”), oświadczenia o cofnięciu pozwu przeciwko OTL skierowanego do Stałego Sądu Arbitrażowego przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu („Sąd Arbitrażowy”).

Ww. oświadczenie Allianz dotyczy pozwu, w którym Allianz domagał się zasądzenia od OTL kwoty ok. 16,3 mln euro (po przeliczeniu kun chorwackich na euro) tytułem zapłaty za akcje spółki Luka Rijeka d.d. będące przedmiotem opcji put, wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności, lub alternatywnie, na wypadek nieuwzględnienia powyższego roszczenia, zobowiązania OTL do zawarcia umowy sprzedaży, na podstawie której OTL nabyłby akcje będące przedmiotem opcji put za powyższą kwotę. OTL informował o tym pozwie Raportem 59/2022.

Złożenie przez Allianz ww. oświadczenia o cofnięciu pozwu jest rezultatem ugody zawartej pomiędzy OTL, a Allianz, opisanej w Raporcie 9/2023.

O dalszych istotnych zdarzeniach dotyczących postępowania arbitrażowego OTL będzie informował w kolejnych raportach bieżących zgodnie z wymogami przepisów prawa.