Złożenie przez Allianz ZB d.o.o. oświadczenia o cofnięciu wniosku o ogłoszenie upadłości

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 13/2022 z 17 marca 2022 r. („Raport 13/2022”) oraz nr 9/2023 z 15 marca 2023 r. („Raport 9/2023”), Zarząd OT Logistics S.A. („OTL”) informuje, że w dniu 16 marca 2023 r. powziął informację (w formie skanu pisma złożonego do sądu) o złożeniu przez Allianz ZB d.o.o., działającą na rzecz określonych zarządzanych przez nią funduszy (łącznie jako „Allianz”), oświadczenia o cofnięciu wniosku o ogłoszenie upadłości OTL, na którego podstawie toczy się w stosunku do OTL postepowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości przed Sądem Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, Wydział XII Gospodarczy.

Informacja o złożeniu przez Allianz wniosku o ogłoszenie upadłości OTL przekazywana była Raportem 13/2022. Ww. wniosek związany był z trwającym od 2019 roku sporem pomiędzy OTL i Allianz, dotyczącym sposobu wykonania i rozwiązania umowy wspólników odnoszącej się do spółki Luka Rijeka d.d. z 15 września 2017 r., w tym w szczególności skorzystania przez Allianz z opcji put przysługującej Allianz na mocy tej umowy, o którego kolejnych etapach Spółka informowała między innymi w raportach bieżących: nr 61/2019 z 27 czerwca 2019 r., nr 63/2019 z 28 czerwca 2019 r., nr 72/2019 z 21 sierpnia 2019 r., nr 6/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r., nr 91/2020 z dnia 19 października 2020 r., nr 96/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. oraz nr 1/2021 z dnia 03 stycznia 2021 r.

Złożenie przez Allianz ww. oświadczenia o cofnięciu wniosku o ogłoszenie upadłości jest rezultatem ugody zawartej pomiędzy OTL a Allianz, opisanej w Raporcie 9/2023.

O dalszych istotnych zdarzeniach dotyczących postępowania upadłościowego OTL będzie informowała w kolejnych raportach bieżących zgodnie z wymogami przepisów prawa.