Złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej Emitenta oraz ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego – ujawnienie opóźnionych informacji poufnych

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. Spółka, Emitent działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 203/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE MAR, przekazuje poniżej informacje poufne, których podanie do publicznej wiadomości zostało opóźnione w dniach I 11 marca 2020 roku oraz II 21 kwietnia 2020 roku.

Treść opóźnionej informacji poufnej I:
„Zarząd OT Logistics S.A. Spółka, Emitent informuje, że w dniu 11 marca 2020 roku, STK S.A. z siedzibą we Wrocławiu STK, Dłużnik – spółka zależna Emitenta prowadzącą działalność w zakresie m.in. usług transportu kolejowego – złożyła w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sąd:

  • wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w trybie postępowania sanacyjnego STK na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne Prawo restrukturyzacyjne; oraz
  • wniosek o ogłoszenie upadłości STK na podstawie art. 20 w zw. z art. 10 i 11 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe Prawo upadłościowe, łącznie: Wnioski”.

Treść opóźnionej informacji poufnej II:
Emitent, w dniu 21 kwietnia 2020 roku, powziął informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postanowienia o zabezpieczeniu majątku Dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego.”

W ocenie Emitenta, podanie do publicznej wiadomości informacji o złożeniu przez STK ww. Wniosków przed ich rozpatrzeniem przez Sąd oraz podanie do publicznej wiadomości informacji o zabezpieczeniu majątku STK poprzez ustanowenie tymczasowego nadzorcy sądowego rodziło istotne ryzyko niepowodzenia planu restrukturyzacji STK, co zagrażało uzasadnionym interesom Emitenta.

W dniu dzisiejszym – w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – opublikowana została informacja na temat, wydanego w ramach postępowania w sprawie rozpoznania wniosku STK o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w trybie postępowania sanacyjnego, postanowienia Sądu, na podstawie którego dokonano zabezpieczenia majątku STK poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, w związku z czym Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji ww. opóźnionych informacji poufnych z uwagi na brak dalszej możliwości zachowania poufności tych informacji.

Emitent pragnie podkreślić, iż intencją Emitenta jest restrukturyzacja STK i kontynuowanie przez STK swojej działalności, a złożenie Wniosków do Sądu ma na celu ochronę praw i interesów Dłużnika, jego pracowników oraz jego wszystkich wierzycieli i interesariuszy. Zarząd Spółki już wcześniej informował o sytuacji STK, zarówno w raportach rocznych, jak i w raportach bieżących, sygnalizując niezadawalającą Emitenta sytuację na rynku przewozów kolejowych, brak możliwości generowania oczekiwanych wyników finansowych na tym rynku, ograniczenie swojego zaangażowania w tym segmencie działalności oraz problemy STK.

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości wynika wyłącznie z ostrożności procesowej oraz z konieczności dopełnienia obowiązków, które przepisy prawa nakładają na Zarząd STK. Z tego względu wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości złożono wniosek o wstrzymanie jego rozpoznania do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie wniosku restrukturyzacyjnego, składanego równolegle.

Działanie takie ma oparcie w przepisach prawa, ponieważ w przypadku równoczesnego złożenia wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości, zasadą jest rozpoznanie wniosku restrukturyzacyjnego w pierwszej kolejności.

Postępowanie takie jest zgodne z zamierzeniami STK, dla którego priorytetem jest przeprowadzenie procesu restrukturyzacji jego przedsiębiorstwa, co ma służyć uniknięciu ogłoszenia upadłości STK dzięki zawarciu układu z wierzycielami w postępowaniu sanacyjnym.