Złożenie wniosku o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu obligacji serii A

Podstawa prawna: § 4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

Zarząd Spółki OdraTrans S.A. informuje, iż w dniu 21 grudnia 2011 roku wystąpił do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z wnioskiem o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku Catalyst 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) obligacji zwykłych na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu serii A o wartości nominalnej 1.000 PLN każda z terminem wykupu określonym na dzień 28 listopada 2014 roku.