Zmiana projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2022 r. z przerwą w obradach do dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie podziału zysku za rok 2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportów bieżących:

  1. nr 25/2022 z dnia 27 maja 2022 r. dotyczącego rekomendacji Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2021;
  2. nr 26/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał;
  3. nr 27/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r. dotyczącego komunikatu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii E; oraz
  4. nr 34/2022 z dnia 11 lipca 2022 r. dotyczącego decyzja GPW w sprawie wprowadzenia akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym,

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, o zmianie projektu uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2021 („Uchwała”), której treść została zamieszczona w raporcie bieżącym nr 26/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r. Zmiana dotyczy kwoty przeznaczonej do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy oraz kwoty dywidendy przypadającej na jedna akcję, w przypadku gdyby zarejestrowanie akcji zwykłych na okaziciela serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) nie nastąpiło przed dniem dywidendy i nie brały one udziału w podziale zysku.

W związku z niespełnieniem się dotychczas warunku rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii E w KDPW (informacja przekazana w raporcie bieżącym 34/2022 z dnia 11 lipca 2022 r.), w zmienionym projekcie Uchwały, zostały uwzględnione dwie możliwości: (i) rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii E w KDPW przed dniem dywidendy oraz (ii) niezarejestrowanie akcji zwykłych na okaziciela serii E przed dniem dywidendy, w wyniku czego liczba akcji uczestniczących w dywidendzie byłaby mniejsza.

W przypadku gdyby rejestracja akcji serii E w KDPW nie nastąpiła do dnia dywidendy, Emitent proponuje z zysku w kwocie 74 165 810,57 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziesięć złotych 57/100):

  • przeznaczenie kwoty 13 078 670,20 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 1,09 zł na jedną akcję (kwota proponowana do wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy w przypadku zarejestrowania akcji serii E w KDPW przed dniem dywidendy to 13 098 780,00 zł, tj. 1,0 zł na jedną akcję),
  • przeznaczenie pozostałej część zysku w kwocie 61 087 140,37 zł na kapitał zapasowy (kwota proponowana do przekazania na kapitał zapasowy w przypadku zarejestrowania akcji serii E w KDPW przed dniem dywidendy to 61 067 030,00 zł).

Pozostałe warunki podziału zysku wskazane w projekcie Uchwały pozostają bez zmian. Nowy projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu. Pozostałe informacje oraz dokumenty dotyczące zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy opublikowane w raporcie bieżącym nr 26/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r. pozostają bez zmian.

Załączniki: