Zmiana terminu przekazania jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raport rocznego za rok obrotowy 2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A., w nawiązaniu do raportów bieżących nr 3/2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku oraz 48/2020/ESPI z dnia 22 maja 2020 roku zawierających terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku, informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raport rocznego za rok obrotowy 2019.

Termin ustalony w raporcie 48/2020 publikacji ww. raportów przypadał na 24 czerwca 2020 roku.

Nowy termin ich publikacji został ustalony na 30 czerwca 2020 roku.

Podstawa prawna:
§80 ust. 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz § 21 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych z dnia 7 kwietnia 2020r. Dz. U. z 2020r. poz. 622.