Zmiana terminu przekazania jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raport rocznego za rok obrotowy 2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku zawierającego terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku, informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raport rocznego za rok obrotowy 2019.

Pierwotny termin publikacji ww. raportów przypadał na 30 marca 2020 roku.

Nowy termin ich publikacji został ustalony na 10 kwietnia 2020 roku.

Podstawa prawna: §80 ust. 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim