Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2022

Zarząd OT Logistics S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2023 z dnia 20.01.2023 r. zawierającego terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku, informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2022.

Pierwotny termin publikacji ww. raportów przypadał na 14.04.2023 r.

Nowy termin publikacji został ustalony na 25.04.2023 r.

Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych pozostają bez zmian:

– 30 maja 2023 roku – rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 roku;

– 19 września 2023 roku – rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 roku;

– 21 listopada 2023 roku – rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023.

Podstawa prawna szczegółowa: §80 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.