Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2012 rok

Zarząd OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie (Emitent), w związku z przekazanym raportem nr 1/2013 z dnia 10 stycznia 2013 roku, informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za 2012 roku.

W związku z powyższym:

  • Raport roczny jednostkowy wraz z opinią Biegłego Rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego OT Logistics S.A., zamiast w dniu 28 marca 2013 roku zostanie opublikowany w dniu 22 marca 2013 roku;
  • Raport roczny skonsolidowany wraz z opinią Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OT Logistics, zamiast w dniu 28 marca 2013 roku zostanie opublikowany w dniu 22 marca 2013 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2013 roku przekazane raportem EBI nr 1/2013 z dnia 10 stycznia 2013 roku nie uległy zmianie, a ewentualne korekty dat będą przekazywane przez Emitenta w formie raportów bieżących.

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 2 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”