Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2020 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku zawierającego termin przekazywania raportów okresowych w 2020 roku, informuje o zmianie terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raport półrocznego za I półrocze 2020 roku.

Pierwotny termin publikacji ww. raportu przypadał na 27 sierpnia 2020 roku.

Nowy termin publikacji został ustalony na 8 września 2020 roku.

Podstawa prawna: §80 ust. 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz § 21 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych z dnia 7 kwietnia 2020r. Dz. U. z 2020r. poz. 622.