Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w OT Logistics S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd OT Logistics S.A. „Spółka” informuje, iż w dniu 1 kwietnia 2015 roku otrzymał zawiadomienie z dnia 31 marca 2015 r. od MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie o poniższej treści:

„W związku z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Dz. U. z 2009 nr 185, poz. 1439 z późn. zmianami MetLife PTE S.A. informuje, iż zarządzany przez nie MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zwany dalej „OFE” zwiększył zaangażowanie powyżej 15% ogólnej liczby głosów w Spółce OT Logistics S.A.

Zwiększenie zaangażowania powyżej progu 15% nastąpiło w wyniku zawarcia transakcji kupna akcji spółki w dniu 23 marca 2015 r.
Bezpośrednio przed zmianą udziału OFE posiadał 143 649 akcji, co stanowiło 10,06% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 143 649 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 10,06% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Aktualnie OFE posiada 218 649 akcji, co stanowi 15,32% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 218 649 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 15,32% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Inwestycja stanowi lokatę o charakterze portfelowym. W perspektywie 12 miesięcy Fundusz dopuszcza możliwość zwiększania ilości posiadanych akcji w zależności od kształtowania się sytuacji rynkowej i funkcjonowania Spółki. Celem nabycia akcji Spółki jest lokowanie aktywów w ramach działalności inwestycyjnej Funduszu z zamiarem osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności lokat. Fundusz nie wyklucza także zbycia akcji w przypadku odpowiedniego wzrostu wartości, bądź zmian w kształtowaniu się sytuacji rynkowej lub funkcjonowania spółki.”