Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w OT Logistics S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd OT Logistics S.A. /”Spółka”/ informuje, iż w dniu 30 maja 2016 roku otrzymał zawiadomienie z dnia 27 maja 2016 r. od MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie o poniższej treści:

„W związku z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych /Dz. U. z 2009 nr 185, poz. 1439 z późn. zmianami/ MetLife PTE S.A. informuje, iż zarządzany przez nie MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny /zwany dalej „OFE”/ zwiększył dotychczas posiadany udział o co najmniej 2% głosów w Spółce OT Logistics S.A.

Zwiększenie zaangażowania nastąpiło w wyniku zawarcia transakcji kupna akcji spółki w dniu 19 maja 2016 r.
Bezpośrednio przed zmianą udziału OFE posiadał 246 784 akcji, co stanowiło 17,29% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 246 784 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 17,29% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Aktualnie OFE posiada 253 784 akcji, co stanowi 17,78% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 253 784 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 17,78% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Inwestycja stanowi lokatę o charakterze portfelowym. W perspektywie 12 miesięcy Fundusz dopuszcza możliwość zwiększania ilości posiadanych akcji w zależności od kształtowania się sytuacji rynkowej i funkcjonowania Spółki. Celem nabycia akcji Spółki jest lokowanie aktywów w ramach działalności inwestycyjnej Funduszu z zamiarem osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności lokat. Fundusz nie wyklucza także zbycia akcji w przypadku odpowiedniego wzrostu wartości, bądź zmian w kształtowaniu się sytuacji rynkowej lub funkcjonowania spółki.”