Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w OT Logistics S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd OT Logistics S.A. Spółka informuje, iż otrzymał zawiadomienie z dnia 21 marca 2017 r. od STK Group Sp. z o.o. o poniższej treści:

„Niniejszym działając w imieniu STK Group Sp. z o.o. w Warszawie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000576639 „Zawiadamiający”, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tekst jedn., Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 ze zm.; „Ustawa”, zawiadamiamy o bezpośrednim nabyciu akcji OT Logistics S.A., zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000112069 „Emitent”.

1.Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy niniejsze zawiadomienie

W dniu 30 czerwca 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę numer 27 w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego i pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji i praw do akcji PDA do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji „Uchwała”. Stosownie do Uchwały, kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę nie wyższą niż 198.000 zł poprzez emisję nie więcej niż 825.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej wynoszącej 0,24 zł „Akcje serii D”, zaś objęcie Akcji serii D miało nastąpić w drodze złożenia oferty przez Emitenta i przyjęcia jej przez Zawiadamiającego subskrypcja prywatna.
W wyniku wykonania Uchwały, Zawiadamiający zawarł w dniu 28 grudnia 2016 roku z Emitentem umowę objęcia Akcji serii D „Umowa”. Na podstawie Umowy Zawiadamiający objął 577.500 Akcji serii D, stanowiących 4,81% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 577.500 głosów stanowiących 4,81% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.
W dniu 17 marca 2017 roku Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji 577.500 Akcji serii D oraz podwyższonego kapitału zakładowego Emitenta w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Emitenta oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Przed dokonaniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji 577.500 Akcji serii D, o którym mowa w pkt 1 powyżej, Zawiadamiający posiadał 60.000 akcji Emitenta, stanowiących 0,50% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 60.000 głosów, stanowiących 0,50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji Emitenta i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji 577.500 Akcji serii D, o którym mowa w pkt 1, Zawiadamiający posiada bezpośrednio 637.500 akcji Emitenta, stanowiących 5,31% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, uprawiającym do oddania 637.500 głosów stanowiących 5,31% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta.

4. Podmioty zależne od Zawiadamiającego, posiadające akcje Emitenta

Nie dotyczy.

5. Informacje o osobach trzecich, z którymi Zawiadamiający zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu

Nie dotyczy.

6. Informacja o liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji

Nie dotyczy.

7. Informacja o liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych

Nie dotyczy.

8. Informacja o łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów

Zgodnie z informacją wskazaną w pkt 3 powyżej”.