Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w OT Logistics S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd OT Logistics S.A. „Spółka” informuje, iż w dniu 26 marca 2015 roku otrzymał zawiadomienie z dnia 26 marca 2015 roku od spółki NPN II S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu o poniższej treści:

„W imieniu spółki NPN II S.a r.l., z siedzibą w Luksemburgu, 68-70, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, działającej według prawa Wielkiego Księstwa Luksemburga i wpisanej do Rejestru Handlowego i Przedsiębiorców w Luksemburgu pod numerem B122710 , działając na podstawie pełnomocnictwa z dnia 10 grudnia 2013, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 ze zm. , w wyniku sprzedaży wszystkich posiadanych akcji OT Logistics z siedzibą w Szczecinie „Spółka”, „Emitent” w transakcjach pakietowych w dniu 23.03.2015r., informujemy o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

NPN II S.a r.l. zbywając wszystkie akcje zmniejszyła swój udział w ogólnej liczbie głosów z dotychczasowego 8,600% liczby głosów.

Przed transakcją, ilość posiadanych akcji Spółki przez NPN II S.a r.l. wynosiła 122 774 akcji co stanowiło 8,600% w ogólnej liczbie akcji oraz 8,600% w ogólnej liczbie głosów.

W dniu 23.03.2015r. NPN II S.a r.l. dokonała sprzedaży 122 774 akcji, tj. wszystkich posiadanych akcji, a tym samym udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce spadł do zera.

Informacja o podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki – nie dotyczy.

Informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału – w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów – nie dotyczy.

Informacja o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. – nie dotyczy.”