Zmiana umów kredytowych w zakresie terminu spłaty kredytów

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2017 z 6 lutego 2017 roku, dotyczącego zawarcia umowy celowego kredytu inwestycyjnego Umowa 1 udzielonego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz w wyniku przystąpienia do Umowy w 2017 r. mBank S.A. Konsorcjum w łącznej maksymalnej wysokości 50 mln zł Kredyt 1, oraz raportu nr 43/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku w zakresie dotyczącym aneksu do umowy o limit wierzytelności z dnia 29 listopada 2013 roku zawartej z Raiffeisen Bank S.A. Umowa 2, Kredyt 2, Zarząd OT Logistics S.A. Spółka informuje, iż 29 czerwca 2018 r. zawarta została umowa zmieniająca Umowę 1 oraz aneks do Umowy 2 wydłużające termin spłaty odpowiednio Kredytu 1 i Kredytu 2.

Nowa data spłaty Kredytu 1 wyznaczona została na 31 lipca 2018 roku pierwotnie: 29 czerwca 2018 roku. Pozostałe postanowienia Umowy nie zostały zmienione, poza zobowiązaniem Spółki do złożenia dokumentów związanych z procesem całościowego refinansowania zadłużenia Grupy Kapitałowej OT Logistics, o którym to Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/20818 z dnia 29 maja 2018 roku.

Nowa data spłaty Kredytu 2 została wyznaczona na 31 grudnia 2018 roku pierwotnie: 29 czerwca 2018 roku, przy zastrzeżeniu częściowej spłaty wysokości zadłużenia i stopniowego zmniejszania kwoty Kredytu 2 od dnia 31 sierpnia 2018 roku do dnia ostatecznej spłaty. Pozostałe warunki Kredytu 2 zostały nie zmienione.

Przedłużenie terminu spłaty Kredytu1 oraz Kredytu 2 związane jest z trwającą finalizacją prac nad uzgodnieniem warunków refinansowanego zadłużenia, w których uczestniczy konsorcjum banków oraz międzynarodowa instytucja finansowa.