Zmiana w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. Spółka, Emitent informuje, że w dniu 24 czerwca 2019 roku Pan Kamil Jedynak złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w związku z zamiarem powołania go do składu Zarządu Spółki. Następnie Rada Nadzorcza Spółki w dniu dzisiejszym powołała Pana Kamila Jedynaka w skład Zarządu Emitenta. Powołanie nastąpiło z dniem 24 czerwca 2019 roku.

Spółka przypomina, iż Pan Kamil Jedynak w dniu 25 marca 2019 roku został oddelegowany z Rady Nadzorczej Emitenta z tym samym dniem, na okres trzech miesięcy do wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki odpowiedzialnego za realizację programu naprawczego Grupy Kapitałowej OT Logistics, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 29/2019 z dnia 25 marca 2019 roku.

Pan Kamil Jedynak w 1998 r. ukończył studia magisterskie z Ekonomii na wydziale Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Posiada doświadczenie w koncernach międzynarodowych w zakresie rozwoju biznesu, zarządzania, analizy finansowej, sprzedaży i marketingu, optymalizacji i restrukturyzacji kosztowo-operacyjnej. W trakcie kariery zawodowej pracował dla takich firm jak: Euro Logistics Sp. z o.o., DHL Logistics Sp. z o.o. , British Petroleum Poland.

Według złożonego oświadczenia Pan Kamil Jedynak nie wykonuje działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w OT Logistics S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do OT Logistics S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej do OT Logistics S.A. osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Kamil Jedynak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.