Zmiana w składzie Zarządu

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. Spółka informuje, iż w dniu 26 sierpnia 2016 r. Rada Nadzorcza OT Logistics S.A. podjęła uchwałę w sprawie powołania do składu Zarządu Spółki z tym samym dniem Pana Ireneusza Miskiego i powierzenia mu funkcji Wiceprezesa Zarządu do Spraw Finansów.

Pan Ireneusz Miski jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, posiada tytuł magistra ekonomii o specjalizacji finanse i bankowość. W 2003 roku uzyskał certyfikat ACCA, a w roku 2010 ukończył IFL Executive Course na Stockholm School of Economics oraz otrzymał tytuł FCCA. Ma kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, zdobyte podczas pracy w firmach audytorskich, doradczych i IT zarówno na rynku polskim oraz za granicą, między innymi w Nowej Zelandii oraz USA. W latach 2001-2007 pracował jako audytor zewnętrzny w KPMG, gdzie przeszedł całą ścieżkę kariery, od stanowiska asystenta działu, po menadżera działu audytowego i odpowiadał za audyty największych polskich oraz zagranicznych spółek notowanych na GPW oraz LSE. W 2007 roku Pan Ireneusz Miski rozpoczął pracę w Tieto Poland na stanowisku dyrektora finansowego odpowiedzialnego za spółki z grupy w Polsce, Czechach oraz na Białorusi. Koordynował szereg projektów związanych z reorganizacją wewnętrzną finansów korporacji, będąc między innymi odpowiedzialnym za utworzenie centrum usług wspólnych w Rydze. Sprawował nadzór nad obszarem finansów jako Biznes Finance Partner w rejonie CEE & Russia oraz New Markets, obejmującymi rynki w całej Europie. Następnie odpowiedzialny był za rozwój działalności Tieto w Polsce jako Prezes Zarządu oraz za nadzór nad operacjami w nowo powstałej linii biznesowej obejmującej rynki w USA oraz Azji. Pan Ireneusz Miski jest również członkiem rady nadzorczej Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego „Lewiatan”, byłym członkiem rady krajowej ACCA, wykładowcą programu MBA na WSB w Szczecinie oraz ekspertem CSR.

Według złożonego oświadczenia Pan Ireneusz Miski nie wykonuje działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w OT Logistics S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do OT Logistics S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej do OT Logistics S.A. osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Ireneusz Miski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.