Zmiana warunków emisji obligacji serii C

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics Spółka informuje, iż w dniu 22 grudnia 2015 r. zawarł z obligatariuszami aneksy do warunków emisji obligacji odsetkowych na okaziciela serii C Obligacje, w których postanowiono, iż żądanie przez obligatariuszy przedterminowego wykupu Obligacji możliwe będzie w przypadku osiągnięcia wartości wyższej niż 4 przez Wskaźnik Dług Netto/EBITDA obliczanego na podstawie rocznych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta, tj. pod warunkiem takim samym jak dla obligacji serii B. Pierwotnie w warunkach emisji dla obligacji serii C wskazano poziom 3,5. Ponadto zgodnie z treścią aneksów posiadaczom Obligacji zostanie wypłacone dodatkowe świadczenie pieniężne oraz Emitent nie będzie miał możliwości żądania przedterminowego wykupu obligacji.