Zmiany oraz przyjęcie tekstu jednolitego Statutu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. w dniu 14 stycznia 2014 roku