Zmiany w Programie motywacyjnym

Podstawa prawna: §4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

Zarząd OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie (Spółka, Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2013 z dnia 9 lipca 2013 roku, informuje o zmianach dokonanych w programie motywacyjnym na podstawie uchwał 1-3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z dnia 8 lipca 2013 roku.

Program motywacyjny, na podstawie którego wyemitowane zostały warranty subskrypcyjne serii A opisany jest w pkt 14.4 oraz w pkt 19.4 Prospektu Emisyjnego Spółki, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 6 czerwca 2013 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 8 lipca 2013 roku podjęło uchwałę w przedmiocie zmiany Programu Motywacyjnego w zakresie brzmienia warunku wejścia w życie Regulaminu Programu Motywacyjnego w ten sposób, iż „warunkiem wejścia Programu w życie jest dokonanie przez Spółkę oferty publicznej wyemitowanych przez nią akcji oraz dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów S.A. nie później niż do 30 września 2013 roku”.

W załączniku do niniejszego raportu znajduje się szczegółowy opis przyjętego Regulaminu Programu Motywacyjnego zaktualizowany o zmiany przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 8 lipca 2013 roku.

Załączniki: