Zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki zależnej Port Handlowy Świnoujście sp. z o.o.

Podstawa prawna: § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

Zarząd spółki OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie (Emitent) informuje, że w dniu 8 listopada 2012 roku odbyło się Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej Port Handlowy Świnoujście sp. z o.o. (Port Handlowy) podczas którego zostały dokonane zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej. Rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Portu Handlowego złożyły następujące osoby:

  1. Pan Christian Schreyer,
  2. Pan Leszek Kuczyński,
  3. Pan Adam Gliszczyński,
  4. Pan Zbigniew Pucek.

Zgromadzenie Wspólników Portu Handlowego powzięło uchwałę w przedmiocie powołania w skład Rady Nadzorczej następujących osób:

  1. Pana Piotra Chajderowskiego,
  2. Pana Lesława Podkańskiego.

Wobec powyższych zmian, w skład Rady Nadzorczej spółki Port Handlowy wchodzą następujące osoby:

  1. Pan Zbigniew Nowik,
  2. Pan Piotr Chajderowski,
  3. Pan Lesław Podkański.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Portu Handlowego pozostają w związku z posiadaniem przez Emitenta 92,46 % udziałów w jej kapitale zakładowym, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 15/2012 z dnia 2 lipca 2012 roku oraz raportem bieżącym nr 20/2012 z dnia 28 września 2012 roku.