Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent, Spółka) informuje o następujących zmianach w składzie Rady Nadzorczej Spółki, dokonanych w dniu 28 sierpnia 2018 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:

  1. odwołanie Pana Rafała Brolla z funkcji Członka Rady Nadzorczej,
  2. powołanie Pana Artura Olendra do składu Rady Nadzorczej OT Logistics S.A.

Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Artura Olendra stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Artur Olender nie wykonuje działalności, którą można uznać za działalność konkurencyjną w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce, jak również nie uczestnicy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Artur Olender nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Załączniki: