Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. Emitent Spółka informuje iż w dniu 25 czerwca 2015 r. Pan Zbigniew Nowik pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej w związku z przewidywanym powołaniem go na stanowisko Prezesa Zarządu OT Logistics S.A. po czym Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie:

  • wyboru z dniem 25 czerwca 2015 r. Pana Artura Szczepaniaka – dotychczasowego wieloletniego Członka Rady Nadzorczej – na Przewodniczącego Rady Nadzorczej OT Logistics S.A.
  • wyboru z dniem 25 czerwca 2015 r. Pana Kamila Jedynaka – dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej – na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej OT Logistics S.A.
  • zmiany z dniem 25 czerwca 2015 r. funkcji Prezesa Zarządu sprawowanej przez Pana Piotra Pawłowskiego na funkcję Wiceprezesa Zarządu
  • powołania z dniem 25 czerwca 2015 r. do składu Zarządu Spółki Pana Zbigniewa Nowika i powierzenia mu funkcji Prezesa Zarządu
  • powołania do składu Zarządu Spółki z dniem 1 września 2015 r. Pana Piotra Ambrozowicza i powierzenia mu funkcji Wiceprezesa Zarządu.

Pan Zbigniew Nowik jest doktorem nauk ekonomicznych tytuł uzyskał na Institut d’Etudes Politiques de Paris autorem licznych publikacji ekonomicznych i książki „Nowe instrumenty finansowe i giełdy przyszłości” 1994 . W okresie 1990-1993 pracował we Francji w departamentach międzynarodowych firm ubezpieczeniowych – Union Francaise de Reassurance Grupa Azur AXA International – gdzie zajmował się reasekuracją oraz ekspansją m.in. na Europę Środkowo-Wschodnią. Po powrocie do Polski doradzał inwestorom zagranicznym wchodzącym na rynek polski lub bezpośrednio zarządzał ich inwestycjami. Między innymi był: dyrektorem finansowym francuskiej sieci dystrybucji Castorama i dyrektorem zarządzającym jej pierwszego supermarketu dyrektorem finansowym holenderskiej spółki Campina gdzie prowadził projekt restrukturyzacji oraz zarządzał grupą mleczarni w Polsce. Ponadto pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej IMPEXMETAL S.A. oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ROLIMPEX S.A. a także zasiada w Radach Nadzorczych I Funduszu MISTRAL S.A. ZTS IZO-ERG S.A.
W Grupie Kapitałowej OT Logistics Pan Zbigniew Nowik jest obecny w Radach Nadzorczych Spółek: Deutsche Binnenreederei AG OT Port Świnoujście Sp. z o.o. OT Port Gdynia Sp. z o.o. i C.Hartwig Gdynia S.A.

Według złożonego oświadczenia Pan Zbigniew Nowik nie wykonuje działalności która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w OT Logistics S.A. nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do OT Logistics S.A. jako wspólnik spółki cywilnej spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej do OT Logistics S.A. osobie prawnej jako członek jej organu za wyjątkiem wyżej wymienionych Spółek z Grupy Kapitałowej. Pan Zbigniew Nowik nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Piotr Ambrozowicz jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej Wydziału Informatyki i Zarządzania 1996 oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Wydziału Zarządzania i Informatyki 1999 doktor nauk ekonomicznych.

Doświadczenie zdobywał między innymi jako Wiceprezes Zarządu Work Service S.A. 2010-2014 Dyrektor Controllingu Grupy Fagor Hiszpania Dyrektor Finansowy FagorMastercook 2006-2010 Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu Zetkama FAP 2004-2006 Dyrektor Finansowy Skanska Oddział Hydrotest oraz Członek Zarządu Skanska Hydrotest 2002-2004 Dyrektor Finansowy Telefonii Dialog S.A. 2000-2002 . Od 2014 r. Pan Piotr Ambrozowicz pełnił funkcję CEO CEE OTTO Polska wchodzącej w skład OTTO Work Force BV – lidera na europejskim rynku międzynarodowego pośrednictwa pracy. Ponadto pełnił bądź pełni również funkcję zarządcze bądź nadzorcze w spółkach Industry Personnel Services Sp. z o.o. Finance Care Sp. z o.o. Sellpro sp. z o.o. Energy Sp. z o.o. Work Service Slovakia s.r.o. Work Service Outsourcing Slovakia s.r.o. Medi Staff Sp. z o.o. Work Service IP Cypr Ltd. IT Kontrakt Sp. z o.o. Sellpro Sp. z o.o. Finance Care Sp. z o.o. Exact Systems Sp. z o.o. People Care Sp. z o.o. OTTO Slovensko s.r.o. OTTO Czech s.r.o. OTTO Workforce Hungary Kft.

Pan Piotr Ambrozowicz posiada szerokie kompetencje i doświadczenie w zakresie rozwoju i wzrostu wartości przedsiębiorstw restrukturyzacji nabyć i finansowania firm a także zarządzania międzynarodowym zespołem personelu.

Według złożonego oświadczenia Pan Piotr Ambrozowicz nie wykonuje działalności która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w OT Logistics S.A. nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do OT Logistics S.A. jako wspólnik spółki cywilnej spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej do OT Logistics S.A. osobie prawnej jako członek jej organu a także nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.