Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. Emitent, Spółka informuje, iż w dniu 27 czerwca 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały powołujące z dniem 1 lipca 2017 r. w skład Zarządu

  • Pana Andrzeja Klimka, powierzając funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych OT Logistics S.A.,
  • Pana Richarda Edwarda Jenningsa, powierzając funkcję Wiceprezesa Zarządu OT Logistics S.A.

Pan Andrzej Klimek ukończył Politechnikę Poznańską, jak również studia podyplomowe z zakresu nowoczesnego zarządzania produkcją i logistyką oraz podyplomowe studia menadżerskie. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe związane z zarządzaniem produkcją i logistyką. Pełnił funkcje menadżerskie w wielu spółkach, między innymi w latach 2004-2007 pracował w Odratrans S.A., a także H. Cegielski Poznań S.A., STOMIL Poznań S.A. i JAMALEX sp. z o.o., gdzie przygotowywał i wdrażał rozwiązania z zakresu zarządzania strategicznego i optymalizacji procesów zarządzania produkcją i systemami logistycznymi. Pan Andrzej Klimek jest również wykładowcą Politechniki Poznańskiej oraz w Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. W Grupie Kapitałowej OT Logistics pełni funkcję Dyrektora Dywizji Śródlądowej, odpowiadając za planowanie strategiczne i koordynowanie głównych funkcji i obszarów działania Spółek z Grupy Kapitałowej OT Logistics zajmujących się transportem wodnym śródlądowym. Jest obecny w Radach Nadzorczych Spółek: Deutsche Binnenreederei AG, OT Port Wrocław Sp. z o.o., Rentrans Cargo Sp. z o.o. i Żegluga Bydgoska Sp. z o.o.
W OT Logistics S.A. Pan Andrzej Klimek odpowiadał będzie za koordynację działań operacyjnych realizowanych przez spółki Grupy Kapitałowej.
Według złożonego oświadczenia Pan Andrzej Klimek nie wykonuje działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w OT Logistics S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do OT Logistics S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej do OT Logistics S.A. osobie prawnej jako członek jej organu, za wyjątkiem wyżej wymienionych Spółek z Grupy Kapitałowej. Pan Andrzej Klimek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Richard Edward Jennings jako Wiceprezes OT Logistics S.A. odpowiadał będzie za obszar handlu.
Informacje dotyczące doświadczenia zawodowego Pana Richarda Edwarda Jenningsa Emitent przekaże odrębnym raportem bieżącym po ich otrzymaniu od powołanej osoby.
Według złożonego oświadczenia Pan Richarda Edward Jennings nie wykonuje działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w OT Logistics S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do OT Logistics S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej do OT Logistics S.A. osobie prawnej jako członek jej organu, a także nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.