Zmiany w Zarządzie OT LOGISTICS S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, iż w dniu 16 stycznia 2020 roku, Rada Nadzorcza OT LOGISTICS S.A. podjęła uchwały w sprawie:

  • powołania Pana Konrada Hernik na Prezesa Zarządu Spółki;
  • powołania dotychczasowego Prezesa Spółki Pana Radosława Krawczyka na Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Pan Radosław Krawczyk dotychczas odpowiadał za obszary związane z finansami, nadzorem korporacyjnym oraz strategią Grupy Kapitałowej OTL. Na nowym stanowisku będzie nadal koordynował finanse i proces związany z restrukturyzacją zadłużenia Grupy. Powołanie Pana Konrada Hernik w skład Zarządu Emitenta stanowi znaczące wzmocnienie Spółki w dynamicznych procesach korporacyjnych i realizacji strategii Grupy.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Konrad Hernik:

  • nie prowadzi konkurencyjnej działalności wobec Spółki,
  • nie jest wspólnikiem innej konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej ani kapitałowej,
  • nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
  • nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W załączeniu Spółka przekazuje życiorys zawodowy nowo powołanego Członka Zarządu.

Po dokonanych zmianach aktualny skład Zarządu Spółki wygląda następująco:
Prezes Zarządu – Konrad Hernik
Wiceprezes – Radosław Krawczyk
Członek Zarządu – Daniel Ryczek
Członek Zarządu – Kamil Jedynak

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki: