Zmiany w Zarządzie Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. Emitent, Spółka informuje, o poniższych zmianach w Zarządzie Spółki:

  • w dniu 19 grudnia 2018 roku dotychczasowy Prezes Zarządu Pan Zbigniew Nowik, złożył rezygnację z członkostwa w Zarządzie Emitenta; w rezygnacji nie wskazano przyczyn;
  • w dniu 19 grudnia 2018 roku Rada Nadzorcza Emitenta oddelegowała Pana Waldemara Maja, dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej Spółki, na okres trzech miesięcy do wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki,
  • w dniu 19 grudnia 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Daniela Ryczka do składu Zarządu Spółki, powierzając mu funkcję Członka Zarządu OT Logistics S.A.

Powyższe zmiany są skuteczne od początku dnia 20 grudnia 2018 roku.

Pan Waldemar Maj jest partnerem założycielem Metropolitan Capital Solutions. Jest Członkiem Rady Nadzorczej Ergis S.A. Był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. i członkiem rad nadzorczych m. in. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Ciech S.A., Banku BGŻ S.A. i Stock Spirits Group w Luksemburgu. Posiada ponad 20 lat doświadczenia w bankowości, przemyśle, konsultingu i administracji państwowej. Ponad 10 lat pracował w bankowości inwestycyjnej i korporacyjnej w Szwajcarii _UBS_, USA _IFC/Bank Światowy_ oraz w Polsce. Był Wiceprezesem ds. Finansowych w PKN ORLEN S.A., Wiceprezesem Banku BGŻ /Rabobank Group i Prezesem DZ Bank Polska S.A. Pracował również w McKinsey & Company oraz był doradcą ministra finansów. Posiada tytuł MBA z Harvard Business School oraz doktorat z fizyki. W Radzie Nadzorczej OT Logistics S.A. zasiada od czerwca 2018 roku.

Według złożonego oświadczenia Pan Waldemar Maj nie wykonuje działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w OT Logistics S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do OT Logistics S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej do OT Logistics S.A. osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Waldemar Maj nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W OT Logistics S.A. Pan Waldemar Maj odpowiadał będzie za obszar korporacyjny oraz planowanie strategiczne rozwoju Grupy Kapitałowej OT Logistics.

Pan Daniel Ryczek z Grupą Kapitałową Emitenta związany jest od 2017 roku, od kiedy pełnił funkcję Dyrektora Dywizji Kolejowej i Prezesa Zarządu Rentrans International Spedition Sp. z .o. – spółki zależnej Emitenta, a od 2018 roku funkcję Dyrektora Handlowego Grupy. Przez niemal 13 lat związany był z Grupą PKP. W latach 2008 – 2013 był Członkiem Zarządu PKP Cargo S.A. ds. międzynarodowych oraz ds. strategii, a następnie Prezesem Zarządu spółki Cargosped Sp. z o.o. – operatora intermodalnego z Grupy PKP Cargo. W roku 2014 uruchomił polski oddział spółki Raillogix BV z siedzibą w Rotterdamie _logistyka kolejowa, głównie międzynarodowa, wynajem taboru kolejowego_, gdzie do końca listopada 2017 r. pełnił funkcję dyrektora zarządzającego na Polskę. Pan Daniel Ryczek jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył również studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej oraz na Politechnice Warszawskiej.

Według złożonego oświadczenia Pan Daniel Ryczek nie wykonuje działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w OT Logistics S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do OT Logistics S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej do OT Logistics S.A. osobie prawnej jako członek jej organu, poza zasiadaniem w organach spółek z Grupy Kapitałowej OT Logistics wymienionymi powyżej, a także nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W OT Logistics S.A. Pan Daniel Ryczek odpowiadał będzie za obszar handlu.