Zmiany w Zarządzie Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. Emitent, Spółka informuje, o poniższych zmianach w Zarządzie Spółki:

1 w dniu 25 marca 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki powierzyła, z tym samym dniem, funkcję Prezesa Zarządu Panu Radosławowi Krawczykowi;

Pan Radosław Krawczyk od 29 września 2017 roku sprawuje funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta i jest odpowiedzialny za Pion Finansów.

Pan Radosław Krawczyk posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, związane z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw a w szczególności: płynnością finansową, ryzykiem finansowym, polityką ubezpieczeniową i kredytową, windykacją należności, restrukturyzacją finansową i operacyjną. Od 2003 do 2017 roku był związany zawodowo z Grupą PKP Cargo pełniąc funkcję Dyrektora Finansowego oraz Członka Zarządu w spółkach zależnych Grupy w Polsce i w Niemczech. Pan Radosław Krawczyk posiada również wieloletnie doświadczenie w radach nadzorczych spółek prawa handlowego. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość, jak również studia MBA Executive Master of Business Administration.

Pan Radosław Krawczyk nie wykonuje działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w OT Logistics S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do OT Logistics S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej do OT Logistics S.A. osobie prawnej jako członek jej organu, za wyjątkiem zasiadania w organach nadzorczych spółek z Grupy Kapitałowej OT Logistics. Pan Radosław Krawczyk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

2 w dniu 25 marca 2019 roku Rada Nadzorcza Emitenta oddelegowała, z tym samym dniem, Pana Kamila Jedynaka, dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej Spółki, na okres trzech miesięcy do wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki odpowiedzialnego za realizację programu naprawczego Grupy Kapitałowej OT Logistics.

Pan Kamil Jedynak w 1998 r. ukończył studia magisterskie z Ekonomii na wydziale Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Posiada doświadczenie w koncernach międzynarodowych w zakresie rozwoju biznesu, zarządzania, analizy finansowej, sprzedaży i marketingu, optymalizacji i restrukturyzacji kosztowo-operacyjnej. W trakcie kariery zawodowej pracował dla takich firm jak: Euro Logistics Sp. z o.o., DHL Logistics Sp. z o.o. , British Petroleum Poland.

Według złożonego oświadczenia Pan Kamil Jedynak nie wykonuje działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w OT Logistics S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do OT Logistics S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej do OT Logistics S.A. osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Kamil Jedynak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.