Znaczne pakiety akcji – zawiadomienie od akcjonariusza

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza – La Financire d’Intégration Européenne S.A. z siedzibą w Luksemburgu (Akcjonariusz) o wejściu w bezpośrednie posiadanie 6.718.134 akcji Emitenta na skutek dokonania w dniu 1 grudnia 2021 roku wpisu połączenia transgranicznego z I Funduszem Mistral S.A. (jako spółką przejmowaną) w rejestrze luksemburskim. Na skutek rejestracji połączenia Akcjonariusz wszedł w prawa i obowiązki I Funduszu Mistral S.A. Jednocześnie zgodnie z treścią zawiadomienia na ww. dzień Akcjonariusz posiada łącznie (bezpośrednio i pośrednio) 7.144.617 akcji Spółki, co stanowi 59,54% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.

Pełną treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki: