Zwiększenie zaangażowania kapitałowego w spółce zależnej

Zarząd spółki OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie (Emitent) informuje, że w wyniku niżej podanych zdarzeń zwiększeniu uległo bezpośrednie i pośrednie zaangażowanie kapitałowe Emitenta w spółkę zależną Rentrans Cargo Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (Spółka zależna).

Spółka zależna i jeden z jej udziałowców tj. spółka Kuehne + Nagel International AG z siedzibą w Schindellegi w dniu 1 marca 2013 roku zawarły umowę nabycia w celu umorzenia 100 (słownie: stu) jej udziałów o wartości nominalnej równej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy za wynagrodzeniem ze środków z kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel.

Spółka zależna powzięła wiadomość o tym zdarzeniu w dniu 10 marca 2013 roku. W związku z powyższym, bezpośredni udział Spółki w kapitale zakładowym Spółki zależnej zwiększył się z 48,27 % do zaangażowania na poziomie równym 53,40 %.

Ponadto zwiększeniu uległo również pośrednie zaangażowanie, ponieważ Spółka posiada 100 % udziałów w spółce Odra Lloyd Sp. z o.o., a której udział w kapitale zakładowym Spółki zależnej zwiększył się z poziomu równego 9,62% do poziomu 10,64%.

Podstawa prawna:
§ 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.