Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii D 21.03.2019 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. Emitent, w nawiązaniu do:

  1. raportu bieżącego nr 34/2018 w sprawie zamiaru emisji przez Emitenta nowych obligacji serii H Obligacje H;
  2. raportów bieżących w sprawie przeprowadzonych zgromadzeń obligatariuszy obligacji serii D wyemitowanych przez Emitenta Obligacje D i uchwał przez nie podjętych;
  3. warunków emisji Obligacji D z dnia 7 listopada 2014 r., zmienionych uchwałami zgromadzeń obligatariuszy, które odbyły się w dniach 31 października 2018 r., 19 grudnia 2018 r., 16 stycznia 2019 r., 25 stycznia 2019 r., 14 lutego 2019 r. oraz 28 lutego 2019 r. Warunki Emisji,

informuje o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji D, które odbędzie się w dniu 21 marca 2019 roku o godzinie 13:00 w Warszawie, w biurze Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k. w Warszawie, adres 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 19, II piętro Zgromadzenie Obligatariuszy D.

Przedmiotem obrad Zgromadzenia Obligatariuszy D będzie zmiana Warunków Emisji poprzez podjęcie uchwał o zmianie postanowień Warunków Emisji w zakresie, w jakim odnoszą się do terminu na emisję Obligacji H.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy D razem z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia Obligatariuszy D oraz o wyrażeniu zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii D Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Załączniki: