Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii D 29.04.2019 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. Emitent, w nawiązaniu do:

  1. raportu bieżącego nr 34/2018 w sprawie zamiaru emisji przez Emitenta nowych obligacji serii H Obligacje H;
  2. raportów bieżących w sprawie przeprowadzonych zgromadzeń obligatariuszy obligacji serii D wyemitowanych przez Emitenta Obligacje D i uchwał przez nie podjętych;
  3. warunków emisji Obligacji D z dnia 7 listopada 2014 r., zmienionych uchwałami zgromadzeń obligatariuszy, które odbyły się w dniach 31 października 2018 r., 19 grudnia 2018 r., 16 stycznia 2019 r., 25 stycznia 2019 r., 14 lutego 2019 r., 28 lutego 2019 r., 21 marca 2019 r. oraz 12 kwietnia 2019 r. Warunki Emisji,

informuje o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji D, które odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2019 r. o godzinie 13:00 w Warszawie, w biurze Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k. w Warszawie, adres 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 19, II piętro Zgromadzenie Obligatariuszy D.

Przedmiotem obrad Zgromadzenia Obligatariuszy D będzie zmiana Warunków Emisji poprzez podjęcie uchwał o zmianie postanowień Warunków Emisji w zakresie, w jakim odnoszą się do terminu na emisję Obligacji H, konsekwencji w zakresie niespełnienia jednego z obowiązków Emitenta wynikającego z Warunków Emisji oraz zmiany terminu wykupu Obligacji.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy D razem z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu. O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia Obligatariuszy D oraz o wyrażeniu zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii D Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.