Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii D na dzień 11.01.2019 r

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Raport bieżący nr 62/2018 z dnia 27 grudnia 2018, godzina 22:22.

Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent), w nawiązaniu do:

  1. raportu bieżącego nr 34/2018 (ws. zamiaru emisji przez Emitenta nowych obligacji serii H (Obligacje H)); oraz
  2. raportów bieżących nr 35/2018, 38/2018, 39/2018, 50/2018 oraz 55/2018 (dotyczących zgromadzeń obligatariuszy obligacji serii D wyemitowanych przez Emitenta (Obligacje D), które odbyły się w dniu 31 października 2018 r., w dniu 6 grudnia 2018 r. oraz w dniu 19 grudnia 2018 r. i uchwał podjętych podczas tych zgromadzeń),

informuje o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji D, które odbędzie w dniu 11 stycznia 2019 roku o godzinie 13:00 w Warszawie, w siedzibie kancelarii Clifford Chance Janicka Krużewski Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k., 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 19, I p. (Zgromadzenie Obligatariuszy D).

Przedmiotem obrad Zgromadzenia Obligatariuszy D będzie dokonanie zmian warunków emisji Obligacji D (Warunki Emisji) poprzez podjęcie uchwał o przesunięciu daty wykupu Obligacji D na dzień 16 stycznia 2021 roku (z daty 20 listopada 2020 roku wprowadzonej do Warunków Emisji na podstawie uchwał podjętych przez zgromadzenie obligatariuszy Obligacji D z dnia 31 października 2018 roku) w celu jej ujednolicenia z planowanymi datami dotyczącymi ustalenia zapadalności pozostałych finansowań grupy kapitałowej Emitenta (Grupa), w przedmiocie których refinansowania toczą się negocjacje z wierzycielami Grupy.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy D razem z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia Obligatariuszy D oraz o wyrażeniu zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii D Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Załączniki: