Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii D na dzień 17.12.2018 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. Emitent, w nawiązaniu do:

  1. raportu bieżącego nr 34/2018 z dnia 16 października 2018 roku w sprawie zamiaru emisji przez Emitenta nowych obligacji serii H Obligacje H oraz
  2.  raportów bieżących nr 35/2018 z dnia 17 października 2018 roku, 38/2018 z dnia 31 października 2018 roku oraz 39/2018 z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii D wyemitowanych przez Emitenta Obligacje D, które odbyło się w dniu 31 października 2018 r. i uchwał podczas niego podjętych,

informuje o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji D, które odbędzie w dniu 17 grudnia 2018 roku o godzinie 9:00 w Warszawie, w siedzibie kancelarii Clifford Chance Janicka Krużewski Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k., 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 19, I p. Zgromadzenie Obligatariuszy D.

Przedmiotem obrad Zgromadzenia Obligatariuszy D będzie zmiana warunków emisji Obligacji D z dnia 7 listopada 2014 r., zmienionych uchwałami zgromadzenia obligatariuszy, które odbyło się w dniu 31 października 2018 roku Warunki Emisji, polegająca w szczególności na zmianie postanowień Warunków Emisji w zakresie, w jakim odnoszą się do sposobu refinansowania Obligacji D przez Obligacje H z terminem na emisję Obligacji H do dnia 20 grudnia 2018 r.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy D razem z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia Obligatariuszy D oraz o wyrażeniu zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii D Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Załączniki: