Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii D na dzień 19.12.2018 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. Emitent, w nawiązaniu do:

  1. raportu bieżącego nr 34/2018 z dnia 16 października 2018 roku w sprawie zamiaru emisji przez Emitenta nowych obligacji serii H Obligacje H;
  2. raportów bieżących nr 35/2018 z dnia 17 października 2018 roku, 38/2018 z dnia 31 października 2018 roku oraz 39/2018 z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii D wyemitowanych przez Emitenta Obligacje D, które odbyło się w dniu 31 października 2018 r. i uchwał podczas niego podjętych oraz
  3. warunków emisji Obligacji D z dnia 7 listopada 2014 r., zmienionych uchwałami zgromadzenia obligatariuszy, które odbyło się w dniu 31 października 2018 roku Warunki Emisji,

informuje o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji D, które odbędzie się w dniu 19 grudnia 2018 roku o godzinie 12:00 w Warszawie, w biurze zarządu Emitenta w Warszawie, adres: 00-807 Warszawa, Al. Jerozolimskie 98 Zgromadzenie Obligatariuszy D.

Przedmiotem obrad Zgromadzenia Obligatariuszy D będzie zmiana Warunków Emisji, polegająca w szczególności na zmianie postanowień Warunków Emisji w zakresie, w jakim odnoszą się do sposobu refinansowania Obligacji D przez Obligacje H, z ustaleniem terminu na emisję Obligacji H do dnia 16 stycznia 2019 roku.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy D razem z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia Obligatariuszy D oraz o wyrażeniu zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii D Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Załączniki: