Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii D na dzień 25.01.2019 r.

Podstawy prawne: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. Emitent, w nawiązaniu do:

  1. raportu bieżącego nr 34/2018 w sprawie zamiaru emisji przez Emitenta nowych obligacji serii H Obligacje H;
  2. raportów bieżących nr 35/2018 z dnia 17 października 2018 roku, 38/2018 z dnia 31 października 2018 roku oraz 39/2018 z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii D wyemitowanych przez Emitenta Obligacje D, które odbyło się w dniu 31 października 2018 r. i uchwał podczas niego podjętych;
  3. raportów bieżących nr 49/2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku oraz 55/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zgromadzenia obligatariuszy Obligacji D, które odbyło się w dniu 19 grudnia 2018 r. i uchwał podczas niego podjętych; oraz
  4. warunków emisji Obligacji D z dnia 7 listopada 2014 r., zmienionych uchwałami zgromadzeń obligatariuszy, które odbyły się w dniach 31 października 2018 roku oraz 19 grudnia 2018 roku Warunki Emisji,

informuje o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji D, które odbędzie się w dniu 25 stycznia 2019 roku o godzinie 13:00 w Warszawie, w biurze Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k. w Warszawie, adres 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 19, I piętro Zgromadzenie Obligatariuszy D.

Przedmiotem obrad Zgromadzenia Obligatariuszy D będzie zmiana Warunków Emisji poprzez podjęcie uchwał o przesunięciu daty wykupu Obligacji D na dzień 15 lutego 2021 roku z daty 20 listopada 2020 roku wprowadzonej do Warunków Emisji na podstawie uchwał podjętych przez zgromadzenie obligatariuszy Obligacji D z dnia 31 października 2018 roku w celu jej ujednolicenia z planowanymi datami dotyczącymi ustalenia zapadalności pozostałych finansowań grupy kapitałowej Emitenta Grupa, w przedmiocie których refinansowania toczą się negocjacje z wierzycielami Grupy oraz uchwały o zmianie postanowień Warunków Emisji w zakresie, w jakim odnoszą się do terminu na emisję Obligacji H, poprzez ustalenie go na dzień 15 lutego 2019 roku.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy D razem z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia Obligatariuszy D oraz o wyrażeniu zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii D Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Załączniki: