Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii D na dzień 6.12.2018 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. Emitent, w nawiązaniu do:

  1.  raportu bieżącego nr 34/2018 z dnia 16 października 2018 roku ws. zamiaru emisji przez Emitenta nowych obligacji serii H Obligacje H;
  2. raportów bieżących nr 35/2018 z dnia 17 października 2018 roku, 38/2018 z dnia 31 października 2018 roku oraz 39/2018 z dnia 6 listopada 2018 roku ws. zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii D wyemitowanych przez Emitenta Obligacje D, które odbyło się w dniu 31 października 2018 r. i uchwał podczas niego podjętych; oraz
  3. raportu bieżącego nr 42/2018 z dnia 13 listopada 2018 roku ws. zawieszenia obrotu Obligacjami D,

informuje o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji D, które odbędzie w dniu 6 grudnia 2018 roku o godzinie 13:00 w Warszawie, w siedzibie kancelarii Clifford Chance Janicka Krużewski Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k., 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 19, I p. Zgromadzenie Obligatariuszy D.

Przedmiotem obrad Zgromadzenia Obligatariuszy D będzie zmiana warunków emisji Obligacji D z dnia 7 listopada 2014 roku, zmienionych uchwałami zgromadzenia obligatariuszy, które odbyło się w dniu 31 października 2018 roku Warunki Emisji, polegająca na:

  1.  dostosowaniu postanowień Warunków Emisji do uzgodnionego _w wyniku wyjaśnień, o których mowa w ww. raporcie bieżącym nr 42/2018 _ sposobu refinansowania Obligacji D przez Obligacje H;
  2. wydłużeniu terminu na emisję Obligacji H z dnia 7 grudnia 2018 roku do dnia 20 grudnia 2018 roku.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy D razem z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia Obligatariuszy D oraz o wyrażeniu zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii D Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Załączniki: